薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。
佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。
东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。
莫道不消魂。
帘卷西风,人比黄花瘦。

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。
佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。
东篱把酒黄昏後,有暗香盈袖。
莫道不消魂。
帘卷西风,人比黄花瘦。

báo wù nóng yún chóu yǒng zhòu , ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu zhòng yáng , yù zhěn shā chú , bàn yè liáng chū tòu 。
dōng lí bǎ jiǔ huáng hūn hòu , yǒu àn xiāng yíng xiù 。
mò dào bù xiāo hún 。
lián juàn xī fēng , rén bǐ huáng huā shòu 。

鉴赏

【注释】 ①瑞脑:龙脑香,也叫冰片。龙脑香是龙脑香科植物中的龙脑香树的树脂凝结形成的一种近于白色的结晶体,古代谓之“龙脑”以示其珍贵。

②金兽:兽形铜香炉。

③纱厨:有纱帐的小床。

【史考】 诗词杂俎本《漱玉词》、《花草粹编》等题作“九日”。

《草堂诗余》、《词的》等题作“重阳”。

《汇选历代名贤词府yabo2018.net》题作“重九”。

(1)云:《全芳备祖》作“阴”(该书只存抄本,另有作“云”);《词品》卷一云“今俗本改‘雰(fēn)’作‘云’”;《古今词统》等作“雰”;《林下词选》云“一作‘云’”;沈际飞本《草堂诗余》注“一作‘雰’,误”。

(2)销:《全芳备祖》、《草堂诗余》等作“喷”;沈际飞本《草堂诗余》作“销”,注“一作喷,误”。

(3)金:《全芳备祖》、《二如亭群芳谱》作“香”。

(4)佳:诗词杂俎本《漱玉词》、《全芳备祖》等作“时”;沈际飞本《草堂诗余》注“一作佳,误”。

(5)玉:《草堂诗余》、《词的》等作“宝”;沈际飞本《草堂诗余》注“一作玉”;《自娱轩词选》作“鸳”。

(6)夜:《啸余谱》、《古今诗余醉》作“夏”,误。

(7)凉:《全芳备祖》、《草堂诗余》等作“秋”。

(8)凉初:《诗余圆谱》作“秋先”;《历城县志》作“新凉”;沈际飞本《草堂诗余》在句末注“一作秋光透,又作秋先透,俱误”。

(9)酒:《词学筌蹄》、《汇选历代名贤词府》作“菊”。

(10)香:《全芳备祖》误作“风”(抄本或作‘香’,或误作‘风’”)。

(11)似:《全芳备祖》(抄本或作‘似’,或误作‘比’”);《彤管遗编》、《词综》等作“比”;四印斋所刻词本《漱玉词》作“比”,注“别作似”。

【评解】 这是一首着名的重阳词。李清照在自然景物的描写中,加入自己浓重的感情色彩,使客观环境和人物内心的情绪融和交织。用黄花比喻人的憔悴;以瘦暗示相思之深。上片咏节令,“半夜凉初透”句,尖新在一“透”字。下片“帘卷西风”两句,千古艳传;不惟句意秀颖,且以“东篱”、“暗香”,为“黄花”预作照应,有水到渠成之妙。

【集评】 胡仔《苕溪渔隐丛话》:“帘卷西风,人比黄花瘦”,此语亦妇人所难到也。

伊士珍《琅嬛记》:易安作《醉花阴》,明诚叹绝,苦思求胜之,乃忘寝食三日夜,得十五阕,杂易安作以示陆德夫。德夫玩之再三,曰:只有“莫道不消魂”三句绝佳。

柴虎臣《古今词论》:语情则红雨飞愁,黄花比瘦,可谓雅畅。陈廷焯《白雨斋词话》:深情苦调,元人词曲往往宗之。

唐圭璋《唐宋词简释》:此首情深词苦,古今共赏。起言永昼无聊之情景,次言重阳佳节之感人。换头,言向晚把酒。着末,因花瘦而触及己瘦,伤感之至。尤妙在“莫道”二字唤起,与方回之“试问闲愁知几许”句,正同妙也。

李清照的重阳《醉花阴》词相传有一个故事:“易安以重阳《醉花阴》词函致明诚。明诚叹赏,自愧弗逮,务欲胜之,一切谢客,忘食忘寝者三日夜,得五十阕,杂易安作以示友人陆德夫。德夫玩之再三,曰:‘只三句绝佳’。明诚诘之,答曰:‘莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。’正易安作也”(见《元伊世珍?琅嬛记》)。这个故事不一定是真实的,但是它说明《醉花阴》这首词最好的是最后三句。

现在先看看它的全首。词的开头,描写一系列美好的景物,美好的环境。“薄雾浓云”是比喻香炉出来的香烟。可是香雾迷朦反而使人发愁,觉得白天的时间是那样长。这里已经点出她虽然处在舒适的环境中,但是心中仍有愁闷。“佳节又重阳”三句,点出时间是凉爽的秋夜。“纱厨”是室内的精致装置,在镂空的木隔断上糊以碧纱或彩绘。下片开头两句写重阳对酒赏菊。“东篱”用陶渊明“采菊东篱下”诗意。“人比黄花瘦”的“黄花”,指菊花。《礼记》月令:“鞠(菊)有黄花”。“有暗香盈袖”也是指菊花。从开头到此,都是写好环境、好光景:有金兽焚香,有“玉枕纱厨”,并且对酒赏花,这正是他们青年夫妻在重阳佳节共度的好环境。然而现在夫妻离别,因而这佳节美景反而勾引起人的离愁别恨。全首词只是写美好环境中的愁闷心情,突出这些美好的景物的描写,目的是加强刻画她的离愁。

在末了三句里,“人比黄花瘦”一句是警句。“瘦”字并且是词眼。词眼犹人之眼目,它是全词精神集中表现的地方。

在诗词中,作为警句,一般是不轻易拿出来的。这句“人比黄花瘦”之所以能给人深刻的印象,除了它本身运用比喻,描写出鲜明的人物形象之外,句子安排得妥当,也是其原因之一。她在这个结句的前面,先用一句“莫道不消魂”带动宕语气的句子作引,再加一句写动态的“帘卷西风”,这以后,才拿出“人比黄花瘦”警句来。人物到最后才出现。这警句不是孤立的,三句联成一气,前面两句环绕后面一句,起到绿叶红花的作用。经过李清照的精心安排,好象电影中的一个特写镜头,形象性很强。《醉花阴》这首词末了一个“瘦”字,归结全首词的情意,上面种种景物描写,都是为了表达这点精神,因而它确实称得上是“词眼”。以炼字来说,李清照另有《如梦令》“绿肥红瘦”之句,为人所传诵。这里她说的“人比黄花瘦”一句,也是前人未曾说过的,有它突出的创造性。

(小提示:如果您想查询《醉花阴》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论: