三考四岳下,官曹少休沐。
久负青山诺,今还获所欲。
尝闻玉清洞,金简受玄箓。
夙驾升天行,云游恣霞宿。
平明矫轻策,扪石入空曲。
仙人古石坛,苔绕青瑶局。
阳桂凌烟紫,阴罗冒水绿。
隔世闻丹经,悬泉注明玉。
前惊羽人会,白日天居肃。
问我将致辞,笑之自相目。
竦身云遂起,仰见双白鹄。
堕其一纸书,文字类鸟足。
视之了不识,三返又三复。
归来问方士,举世莫解读。
何必若蜉蝣,然后为局促。
鄙哉宦游子,身志俱降辱。
再往不及期,劳歌叩山木。

三考四岳下,官曹少休沐。
久负青山诺,今还获所欲。
尝闻玉清洞,金简受玄箓。
夙驾升天行,云游恣霞宿。
平明矫轻策,扪石入空曲。
仙人古石坛,苔绕青瑶局。
阳桂淩烟紫,阴罗冒水绿。
隔世闻丹经,悬泉注明玉。
前惊羽人会,白日天居肃。
问我将致辞,笑之自相目。
竦身云遂起,仰见双白鹄。
堕其一纸书,文字类鸟足。
视之了不识,三返又三复。
归来问方士,举世莫解读。
何必若蜉蝣,然後为局促。
鄙哉宦游子,身志俱降辱。
再往不及期,劳歌叩山木。

sān kǎo sì yuè xià , guān cáo shǎo xiū mù 。
jiǔ fù qīng shān nuò , jīn huán huò suǒ yù 。
cháng wén yù qīng dòng , jīn jiǎn shòu xuán lù 。
sù jià shēng tiān xíng , yún yóu zī xiá sù 。
píng míng jiǎo qīng cè , mén shí rù kōng qū 。
xiān rén gǔ shí tán , tái rào qīng yáo jú 。
yáng guì líng yān zǐ , yīn luó mào shuǐ lǜ 。
gé shì wén dān jīng , xuán quán zhù míng yù 。
qián jīng yǔ rén huì , bái rì tiān jū sù 。
wèn wǒ jiāng zhì cí , xiào zhī zì xiāng mù 。
sǒng shēn yún suì qǐ , yǎng jiàn shuāng bái hú 。
duò qí yī zhǐ shū , wén zì lèi niǎo zú 。
shì zhī liǎo bù shí , sān fǎn yòu sān fù 。
guī lái wèn fāng shì , jǔ shì mò jiě dú 。
hé bì ruò fú yóu , rán hòu wéi jú cù 。
bǐ zāi huàn yóu zǐ , shēn zhì jù jiàng rǔ 。
zài wǎng bù jí qī , láo gē kòu shān mù 。

鉴赏

李益(唐)的《入华山访隐者经仙人石坛》选自全唐诗:卷282_19。

(小提示:如果您想查询《入华山访隐者经仙人石坛》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论: