因用天问体赋可怜今夕月,向何处,去悠悠?
是别有人间,那边才见,光影东头?
是天外空汗漫,但长风,浩浩送中秋?
飞镜无根谁系?
嫦娥不嫁谁留?

谓经海底问无由,恍惚使人愁。
怕万里长鲸,纵横触破,玉殿琼楼。
虾蟆故堪浴水,问云何,玉兔解沉浮?
若道都齐无恙,云何渐渐如钩?

因用天问体赋可怜今夕月,向何处,去悠悠?
是别有人间,那边才见,光影东头?
是天外空汗漫,但长风,浩浩送中秋?
飞镜无根谁系?
嫦娥不嫁谁留?

谓经海底问无由,恍惚使人愁。
怕万里长鲸,纵横触破,玉殿琼楼。
虾蟆故堪浴水,问云何,玉兔解沈浮?
若道都齐无恙,云何渐渐如钩?

yīn yòng tiān wèn tǐ fù kě lián jīn xī yuè , xiàng hé chǔ , qù yōu yōu ?
shì bié yǒu rén jiān , nà biān cái jiàn , guāng yǐng dōng tóu ?
shì tiān wài kōng hàn màn , dàn cháng fēng , hào hào sòng zhōng qiū ?
fēi jìng wú gēn shuí xì ?
cháng é bù jià shuí liú ?

wèi jīng hǎi dǐ wèn wú yóu , huǎng hū shǐ rén chóu 。
pà wàn lǐ cháng jīng , zòng héng chù pò , yù diàn qióng lóu 。
xiā mB gù kān yù shuǐ , wèn yún hé , yù tù jiě chén fú ?
ruò dào dū qí wú yàng , yún hé jiàn jiàn rú gōu ?

鉴赏

(小提示:如果您想查询《木兰花慢》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论: